Disclaimer & Privacy

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Safentre niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Safentre aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster en/of de redactie(s) van Safentre Edjepetje.nl is een open platform: op de daartoe beschikbare plaatsen kan iedereen zijn/haar mening over boeken delen. Edjepetje.nl behoudt zich het recht voor om meningen of recensies niet te plaatsen of in te korten of te bewerken zolang de strekking van de boodschap niet wordt gewijzigd. Indien de huisregels worden overtreden behoudt Edjepetje.nl zich voor meningen of recensies te verwijderen, in te korten of te bewerken, zelfs als de boodschap daarmee wel wordt gewijzigd. Safentre kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Constateert u onvolledigheden en/of fouten, dan stellen wij het op prijs dat u deze meldt via dit formulier.

Safentre kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Safentre behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Disclaimer User content
Edjepetje.nl is een gebruikersplatform waarop lezers zelf content (blogposts, recensies, artikelen, discussies) kunnen plaatsen, al dan niet voorzien van beeldmateriaal. De redactie van Edjepetje.nl is niet verantwoordelijk voor de content zoals door gebruikers gepubliceerd in blogposts, recensies, reacties en topics. 

Safentre kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud en/of het gebruikte beeldmateriaal geplaatst door gebruikers. Na het melden van schending van auteursrecht m.b.t. tekst- en/of beeldmateriaal zal de redactie van Edjepetje.nl de content direct verwijderen. Aanstootgevende content zal na onderzoek door de redactie worden verwijderd. 

Disclaimer foto- en beeldmateriaal
Safentre maakt bij redactionele artikelen voornamelijk gebruik van rechtenvrij beeldmateriaal en/of beelden beschikbaar gesteld door uitgeverijen. De uitgever verklaart en waarborgt zonder voorbehoud of beperking dat het fotomateriaal dat hij in het kader van de actie, artikel of auteursprofiel op Edjepetje.nl aanlevert tot het publieke domein behoort dan wel dat hij alle intellectuele rechten die daaraan kleven (auteursrecht, portretrecht, e.d.) heeft geregeld met de auteur, fotograaf of andere rechthebbenden, door overdracht, licentie, betaling van het geldende tarief of op enige andere wijze.

Waar we redactioneel gebruik maken van beeldmateriaal van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat beeldmateriaal niet voor publiek gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij op verzoek zo snel mogelijk informatie en beeldmateriaal verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan. Neem hiervoor contact op met de redactie van Edjepetje.nl.

Gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo’s geproduceerd en gepubliceerd door Edjepetje.nl is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende.

Links naar andere websites
Op deze site treft u ook links aan naar andere websites. Safentre is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Zodra u op een bestellink klikt op een boekpagina (buiten onze webshop) gaat u Edjepetje.nl uit en belandt u op een andere site. Edjepetje.nl heeft geen zicht op, informatie over en verantwoordelijkheid voor alle handelingen die u daar verricht, zoals bestellingen en betalingen.

Privacy verklaring
Edjepetje.nl, onderdeel van Safentre, is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Safentre houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Gebruik van Cookies
Edjepetje.nl is wettelijk verplicht om toestemming te vragen voor het gebruik van cookies, en u te informeren over het gebruik daarvan op de site. Edjepetje.nl gebruikt cookies om u een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden. We maken het u eenvoudiger om in te loggen. We analyseren het surfgedrag van onze bezoekers om onze site te optimaliseren. Cookies geven onze gebruikers de mogelijkheid om de content van deze site eenvoudig te delen op o.a. Facebook en Twitter. Het is voor ons niet mogelijk om u deze site aan te bieden zonder gebruik te maken van cookies.

Beveiliging
Edjepetje.nl neemt redelijke beveiligingsmaatregelen om de door haar beheerde persoonlijke informatie te helpen beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang en ongeautoriseerde openbaarmaking of wijziging. 

Gebruik van persoonsgegevens en delen van data met derden
Edjepetje.nl gebruikt uw gegevens om nieuwsbrieven te versturen en om gepersonaliseerde aanbevelingen te doen. Uw gegevens worden nooit verstrekt aan derden zonder dat u ons hiervoor toestemming geeft.  

Verwijderen account
Bij het verwijderen van een account verdwijnen ook alle reacties, blogposts, lezersrecensies, bijdragen aan leesclubs, eventuele spots en topics.

Vragen of klachten
Heeft u vragen of klachten over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: Safentre t.a.v. Edjepetje.nl, Invasiestraat 129, 9728CL  Groningen. U kunt ons ook bereiken via ons contact formulier.

Bij klachten proberen we altijd een goede oplossing te vinden. Indien u dat wenst kunt u natuurlijk de Autoriteit Persoonsgegevens op de hoogte stellen.

Copyright 2019 – Edjepetje.nl maakt deel uit van Safentre